Понятие за бази от данни

Понятие за бази от данни. Същност. Видове бази от данни

База данни (БД, още база от данни) представлява колекция от логически свързани данни в конкретна предметна област, които са структурирани по определен начин. В първоначалния смисъл на понятието, използван в компютърната индустрия, базата от данни се състои от записи, подредени систематично, така че компютърна програма да може да извлича информация по зададени критерии.

Поддръжката на база данни се осъществява от т.нар. СУБД - Система за управление на бази данни.

Съществуват няколко вида бази от данни:

Йерархични бази данни:
Проектът за първата система за бази данни е бил започнат с цел управлението на данните за Програма Аполо на НАСА. Данните били организирани йерархично, в съответствие с директорийната организация на данните във файловите системи. С времето били забелязани редица проблеми, които възникват при използването на данни организирани по този начин. Например един от основните проблеми е необходимостта от повтаряне на една и съща информация на различни нива. За това в днешни дни този тип организация почти не се използва.

Мрежови бази данни:
Мрежовият модел на базите от данни е измислен от Чарлс Бейчман. През 1973 той получава награда на Тюринг за него. Мрежовият модел е възникнал като мярка за справяне с проблемите на йерархичния модел. Той предоставя възможност за установяване на връзки от тип 1-N между различните нива на йерархията. Връзките могат да съществуват без никакви ограничения. За да се открият определени данни в база организирана по този начин е необходимо да се познава целия път на достъп до тях. Поради тази причина информационните системи използващи мрежови бази са зависими от структурата на данните в тях.

Релационни бази данни:
Релационни идва от английски Relation - връзка, зависимост. През 1970 година, когато системите базирани на йерархичния и мрежовия модел са били в разгара на развитието си, Едгард Франк Код публикува статия, в която предлага разнородните данни да се съхраняват в таблици, което ще позволи да се установят връзки между тях. В днешно време този модел е масово разпространен, но през 1970 година тази идея е смятана за интелектуален куриоз. Смятало се, че тези таблици не биха могли да бъдат ефективно управлявани от компютър. Този скептицизъм не успял да спре проучванията на Е. Ф. Код. Един от първите прототипи на система за управление на релационни бази данни (СУРБД) е бил създаден в лабораториите на IBM. От 80-те години насам, този идея се развила и била приета в индустрията. През 1987 г. езикът за заявки към БД, SQL, е стандартизиран. В днешно време, релационния модел е най-масово използвания в системите за управление на бази данни.

Релационната база данни е съставена от таблици. Всяка таблица съдържа редове с информация за всеки съхранен в нея обект. Редът съдържа данни за един отделен обект и е съставен от колони с информация, която описва един този обект. Всеки файл на базата данни може да съдържа множество таблици и всяка таблица може да съдържа множество колони.

Една или множество таблици могат да бъдат достъпени и чрез изглед (view). Изгледът е логическо подмножество на таблица или комбинация от таблици. Той дефинира различен начин за достъпване, или разглеждане, на данните от таблицата, но самият той не съдържа данни. Позволява да създавате по-нататъшни логически връзки между таблиците, без да създавате второ копие на данните.

Коментари: