FTP протокол - TFTP и SFTP

FTP протокол

Протоколът FTP (File Transfer Protocol) се използва за предаване на файлове между персонални компютри, използващи различни операционни системи. Разработен по модела "клиент – сървър", реализира се между два приложни процеса: единият е обслужващ (FTP - сървър), а другият е негов клиент (FTP – клиент). Обикновено данните се предават от FTP – сървъра към FTP – клиента. Обратното предаване не винаги е позволено.

За да се реализира FTP се изисква идентификатор и парола. Повечето сървъри поддържат "анонимен FTP", но само до свободни, достъпни директории. Ако в този случай се получи изискване за "Login", потребителят въвежда "guest" или "anonymous", а вместо парола, своя E – mail.

FTP Протоколът е Интернет услуга за прехвърляне на файлове в ASCII или BINARY формат между два компютъра, свързани в мрежата. Услугата се обслужва от свой протокол като надстройка на TCP/IP протоколите. FTP е много полезно средство особено за пренасяне на файлове или програмни китове с голям обем. Ако в рамките на една сграда или комплекс има достъп до Интернет или до негова подмрежа, то става възможно, значително по-лесно да се ползват ресурсите на другите участници в мрежата, независимо от техните платформи. Например едно сканирано цветно изображение формира файл с голям обем и неговото пренасяне в друг компютър за допълнителна обработка или разпечатване се извършва за секунди по FTP протокол. Търсене и копиране на драйвери за видео контролери, скенери, принтери, модули за обновяване на лицензирани програмни продукти (Patches), различни помощни програми, обучаващи програми, описания, документация, стандарти, звукови файлове, видео клипове, анимация, игри и още много други неща могат да се извличат по този протокол.

Осъществяване на FTP връзка между два компютъра в Интернет мрежата и провеждане на сесия изисква изпълнението на определена последователност от действия от страна на клиента (FTP Client) в процеса на установяване на връзка и извличане на информация от файловия сървър (FTP Server) на кореспондентския компютър. Тези действия предполагат познаването на едно не голямо множество от команди за този протокол. Познаването на основните команди е препоръчително дори и в случаите, в които се използват програмни надстройки от меню или диалогов тип. Изпълняваните действия по време на една FTP сесия е добре да се познават, с което се гарантира правилното и преди всичко колегиалното използване на възможностите на тази услуга.

Протоколът FTP поддържа две съединения едновременно: едно за управление (предаване на команди); второто за предаване на данни. Клиентът изпраща към сървъра три вида команди:

 1. Команди за управление на достъпа:
  • USER и PASS за идентификация на потребителя;
  • CWD – за смяна на текущата директория на отдалечения компютър;
  • REIN – за нулиране на параметрите на съединението и реинициализиране;
  • QUIT – за разпадане на съединението и FTP – сесията.
 2. Команди за управление на потока данни:
  • PROT – кой от двата модула ще е активен, или пасивен с PASV;
  • MODE – тип на трансфера;
  • TYPE - тип на данните ( ASCII или Image);
  • STRU – структура на данните.
 3. Сервизни команди:
  • RETR – предаване на данни от сървър към клиент;
  • STOR - предаване на данни от клиент към сървър;
  • RNFR и RNTO – преименуване на файл;
  • DELE – изтриване на файл;
  • MKD – създаване на файл;
  • RMD – изтриване на директория;
  • LIST, NLIST – извеждане на съдържанието на директория.

FTP протоколи - TFTP и SFTP протокол

Протоколът FTP може да се ползва и за предаване на файлове между два сървъра под управление на компютър от мрежата.

Протоколът TFTP (Trivial FTP) е опростен вариант на FTP – използват се транспортните услуги на протокола UDP с приложение на собствен метод за доставка на данните. TPTP – разделя файла на равни блокове с размери 512 байта и използва старт-стопен режим на предаване блок по блок с получаване на положителна квитанция за правилно приемане.

Протоколът SFTP (Simple FTP) заема средно място между FTP и TFTP. Работи по схемата заявка – отговор. Използват се команди като: четене, запис, преименуване, изтриване, преглед на съдържанието на директории, смяна на текуща директория.

FTP услугата се основава на взаимодействието по Интернет на един FTP клиент, който влиза в контакт по FTP протокол с FTP сървър. Клиентски приложения се предлагат за всички компютърни платформи във вид на freeware, shareware или comercialeware. Приложенията реализиращи FTP Server са относително по-малко на брой и покриват всички компютърни платформи.

World Wild Web широко използва услугите на FTP. Някои сайтове нямат на разположение HTTP софтуер, така че за да направят информацията си достъпна из мрежата, те поставят своите HTML документи на FTP сървъри. FTP достъпът е толкова разпространен, че трудно прекарваме няколко минути в Интернет без да срещнем FTP прехвърляне.

Коментари: