Разпределени бази от данни

Разпределени бази от данни. Основни принципи за организация на разпределените бази от данни.
            Базите от данни според физическото разположение на данните биват: централизирани, децентрализирани и разпределени бази от данни.
Организация – взаемат се следните съображения:  
  • нарастване на системата с звена и данни. 
  • Технически парам. – взаемат се предвид претоварването на едно звено с заявки.
  • Надежност- разчита се на високо качество софт продукти.  

Схеми с дублиране на данни

  • Пълно разделение – вески един възел се съдържа в определена част от базата данни. Предимство е че нарастването на БД е без ограничение, измененията се извършват често, а възела ползва пълна автономия на информацията. Недостатъци са увеличаването на закъсненията и натоварването и ненадежност на възела.
  •  Пълно дублиране – всеки възел съдържа копия от БД, така че всеки един елемент може да е открит в всеки възел. Предимство е повишената надежност, ниски закъснения. Недостатък – ограничение в размера на БД и трудно се извършват изменения на данните в БД.
  •  Кеширане – всеки възел съдържа главно копие и кеш копие разположени на дадени места в РБД. Предимства - разширението на паметта се извършва лесно. При извършване на измемение всички изменения се насочват към главното копие. Недостатък е ниската надежност.
  •  Частично дублиране – части от БД са разположени на различни места. Предимства -самата БД може лесно да нараства, закъсненията се понижават и се повишава надежността. Недостатък - трудно се прави промяна в БД, а когато е необходимо се налага да се направи справка в т.н. системен каталог.

Коментари: