Абонатни уплатнители          Абонатни уплатнители
        Чрез тях по една абонатна линия се предават n- броя канали. Първоначално те са използвали ИКМ. Те са предназначени предимно за предаване на телефония и се използват за цифрова връзка по абонатна линия до 3,6км. Модемите за широкоплентов достъп са създадени използвайки стандарта за първичен достъп на скорост 2Mbit/s. След появата на xDSL технологията обаче, затихването внасяно от тел. кабели рязко нараства за честоти над 0,2 – 0,3 Mbit/s. това налага използването на многонивови кодове, които позволяват многократно намаляне на тактовата честота на сигнала. Освен ИКМ също се използват и диференциална ДИКМ и адаптивно- диференциална АДИКМ кодова модулация, а също и делта модулация.Те имат за цел да намалят скоростта спрямо стандартната 64кб/с на 8,16 или 32 кб/с.

       НУП - Кабелната линия П-296/301 се състои от препредаващи участъци, чийто брой не може да бъде повече от шест, т.е. броят на препредаващите пунктове е до пет, от които до четири по НЧ. Препредаващият участър се дели на секции за регулиране на усилване на нивото с дължина до 70км. Всяка секция може да включва до шест НУП, разстоянието между които е до 10км.Захранването на НУП- те се осъществява дистанционно от крайните станции или от ОУП. Крайните станции могат да захранят до три НУП-а, а ОУП по три във всяка страна. Напрежението е от 70 до 350V и зависи от дължината на усилвателните участъци, а силата на тока е 115 +/- 6mA. На ОУП и НУП може да се включва апаратура П-301-В. Дължината на препредаващите участъци е до 210 км, а на кабелната линия – до 1000км. Повикването на съседен ОУП става фонично /с глас/, а на НУП със сигнал с честота 900Hz.

Коментари: