Информационните технологии в образованието

Информационните технологии в образованието

Информационните и комуникационни технологии са съвременното предизвикателство за образованието. Бързото им развитие обхваща области, свързани с разработването и използването на нови методи и средства за обучение, открива нови възможности за подобряване на учебно-възпитателния процес в училище.

Факторите, които оказват влияние върху характера на обучението днес са много: динамиката на обществените процеси, повишените изисквания към всеки индивид, рязкото нарастване обема на знания, повишаване научността на познанието, ускореното развитие на съвременните поколения, развитие на електронните комуникации и др. Влиянието на тези фактори налага съвременното обучение да се съобразява с някои очертали се основни изисквания към него. А именно:

 • Осигуряване развитие на личността. Необходимо е съчетаването в единство на процесите на обучение и възпитание, с които се осигурява формиране на личността и развиващо обучение;
 • Ясни теоретични основи на съвременното обучение, отговорност по отношение достиженията на науката и технологиите;
 • Комплексност и интегративност на придобитите знания;
 • Комуникативност на обучението;
 • Динамичност, актуалност, адаптивност и адекватност на обучението. Изискването отразява степента на съответствие на обучението на реалните потребности на обществото и неговата възможност да реагира адекватно към техните промени.

За да отговори на тези актуални изисквания към обучението, учителят в много случаи несъмнено трябва да потърси за свой "помощник" в работата си компютъра с неговите многобройни приложения в сферата на образованието.

В изследване на М. Трифонова сред 120 начални учители се открояват някои от следните аспекти, където те виждат безспорната помощ на компютъра в учебно-възпитателния процес.

 • По-голям интерес от страна на учениците и проява на по-голяма самостоятелност;
 • По-добро мотивиране за учебна дейност;
 • Повишаване интереса към учебния процес, постигане на по-голямо участие и по-лесно разкриване на вътрешната същност на изучаваните явления и практическото им приложение;
 • Улесняване на преподавателската дейност, като дава възможности за презентация и онагледяване на новото учебно съдържание;
 • За кратко време учениците ще получат и осмислят повече информация;
 • Работата с компютър създава положителна емоционална нагласа у учениците.

Разнообразието от образователно-възпитателни аспекти, в които компютърът се явява задължително необходим партньор на преподавателя могат да се обобщят до следните:

 • подпомага усвояването, разбирането и затвърдяването на новата учебна информация;
 • позволява използването на информацията в нови условия;
 • подпомага намирането на подходящи средства за индивидуална и диференцирана работа;
 • облекчава труда на учителя и учениците по отношение намирането на актуална информация.

От изложеното до тук могат да се конкретизират три основни момента, в които се разкрива незаменимата помощ на компютъра в работата на учителя.

Използване на Интернет

Появата и развитието на Интернет създава възможности за натрупване, съхранение и достъп до непрекъснато разширяваща се по обем информационна база, съчетана с теоретически неограничена комуникация. За съжаление Интернет се прилага целенасочено за обучение в системата на средното образование все още относително рядко. В рамките на класноурочната система той се прилага обикновено в единични случаи и относително ограничено. Обикновено се осигурява свободен достъп на обучаемите до Интернет, при което те се запознават с възможностите на глобалната мрежа самостоятелно. Това затруднява търсенето на необходимата информация и често поражда неправилни представи за същността и възможностите на Интернет.

Д. Павлов разглежда Интернет не само като средство за обучение, той посочва, че "по своята дълбока същност това е една нова информационна реалност, една нова учебна среда". Според него съществуват две основни стратегии за приложението на Интернет в обучението:

 • първа, като насочена към "вкарването /адаптирането/" на новата информационна среда в класическата образователна система;
 • втора, която е свързана с принципно нови идеи за значението на образованието в живота на човека;
 • На основа разсъжденията относно използването на Интернет в обучението могат да се направят следните изводи:
  • да бъде поставено на научни основи, да притежава положителните черти на класноурочната система, като елиминира до голяма степен нейните недостатъци;
  • да възприеме ефективните форми на контрол като например тестовете от програмираното обучение;
  • да развива ума и интелекта на обучаемите;
  • да се изгражда на основата на теориите за ученето като когнитивизма и предимно конструктивизма;
  • да се прилагат както фронтална и индивидуална, така и групова форма на обучение /екипна организация на обучението/.

Образователни компютърни игри

Играта е доброволно действие или занимание, което се осъществява в рамките на зададени пространствени и времеви ограничения по установени правила. Целта на играта е вътрешно установена, а самата тя поражда чувство за излизане от рамките на обичайното.

Използването на образователните компютърни игри в учебния процес спомага за постигане на следните учебни цели:

от една страна учениците получават възможност за самостоятелна работа в условията на игровия експеримент;

от друга страна с играта се стимулира развитието на общи когнитивни способности, т. к. компютърните игри, с които се стреми постигането на някаква учебна цел, развиват индуктивно мислене и учене;

Понякога съществува опасност по-слабите ученици да не могат да постигнат целите на обучението, защото в повечето случаи играта се изгражда на базата на определен минимум усвоени знания. Опитният учител би облекчил проблемната ситуация с помощ и съвет по време на играта. Така дори в случаите, когато ученикът не се справя с проблема, ще може да се очаква постигането на задоволителен успех.

Презентации с POWERPOINT

Презентациите с Powerpoint се използват с успех в съвременното обучение за създаване на мултимедийни материали. Те са предназначени непосредствено за уроци за нови знания, преговор и обобщение, както и за самоподготовка и самостоятелна работа на учениците.

Чрез презентациите се цели обучаемият да възприеме дадена тема и да обобщи нейното съдържание чрез включване на по-голяма част от своите сетива.

Получените в клас знания се преговарят непринудено и по нестандартен начин, чрез разнообразни средства – текстове, рисунки, анимация, звук. Така се излиза от областта на един отделен учебен предмет и се осъществяват по-резултатни междупредметни връзки.

В заключение могат да се направят следните изводи, относно незаменимостта на компютъра в конкретни моменти, като помощник на учителя в процеса на обучение, опосредствено от изискванията на заобикалящата ни реалност.

Големият интерес на учениците към компютъра и електронните комуникации определя използването им в учебния процес като силен и мотивиращ фактор за изпълнение на поставените задачи и постигане на дидактическите цели.

Работата на учениците в среда, където се използват ИКТ ги провокира да наблюдават целенасочено, развива въображението им. Задачите и тестовете, представени на компютър засилват познавателната дейност и съдействат за формиране на интелектуални умения.

Въпреки безспорните предимства на компютъра като помощник на учителя, той само допълва, усилва и обогатява някои основни негови функции, но не може да го измести от ролята му на ръководител и организатор на учебно-възпитателния процес.


1.Димов, П. Електронно обучение чрез интернет. Сиела,С.,2004г.
2.Печеняшка, Х. Обучението по информационни технологии в НУ. Подготовка на учители и социални педагози. "ВедаСловена"ЖГ,С.,2006г.
3.Ташева, С. и Д. Павлов. Иновации в технологията на обучение при професионалната подготовка. Национален институт по образование, С.,2000г.
4.Трифонова, М. Готовност на началните учители за използване на ИКТ за подобряване качеството на учебновъзпитателната работа. Подготовка на учители и социални педагози. "ВедаСловена"ЖГ,С.,2006г.
5.Тодоров, Ю. Информационни технологии в образованието. "ВедаСловена"ЖГ,С.,2000г.
6.Тодоров, Ю. Аудиовизуални и информационни технологии в образованието. "ВедаСловена"ЖГ,С.,2004г.

Коментари: