Информационно търсене


Информационно търсене 
Област от обработката на данните която включва съвкупност от операции. Крайната цел е да се проверят всички данни съдържащи търсената информация.
Стратегията за търсене в АИС има три елемента: 
1. логико- семантични отношения – явяват се като отношение на думите и фразите на езика. 
2. правила за сравнение – определят процедура по съпоставянето на елементите на запитването и на познавателния образ и зависи от избрания език на системата. 
3. методика за използване на лог. семант. елементи и на правилата за сравнение. Чрез нея се определя последователността на работа с елементите. инф. търсене се основава на последователното прилагане на правилата за сравнение.
Основни етапи на тристепенното търсене  - използва се структурна организация, която се състои от 3 масива: ОНПОД, МЗД, ОМД. При такава организация търсенето става чрез сравнение до пълно съвпадение на дескрипторите  Тези които съвпаднат са положителни, а другите отрицателни, като всеки отрицателен дескриптор се отхвърля при търсене за да се намали обхвата от документи. Стратегията може да се обогати като се извежда набор от документи от които потребителя избира тези които имат съвпадения и това се повтаря и т.н. Възможно е и търсене по характеристики там процеса е по– сложен. Също е възможно търсене и по дескриптори и по характеристики.

Коментари: