Информационна система

Информационна система

Информационна система /ИС/ може да бъде дефинирана като набор от вътрешно свързани компоненти, функциониращи заедно за събиране, извличане, обработване, съхраняване и разпространяване на информацията за улесняване на планирането, контрола, координацията, анализа и взимането на решения в организациите. Информационните системи съдържат информация за важни хора, места, събития и други неща в окръжаващата организацията околна среда, както и в самата организация. Информационните системи по същество трансформират информацията във форма, използваема за ръководните органи на организацията, които я използват за ръководство и управление на съответната организация, в които най-съществени моменти са решаването на проблеми и взимането на решения. Информационните системи осъществяват това си предназначение чрез извършването на цикъл от три основни действия: въвеждане (input), обработка (processing) и извеждане (output).

Въвеждане - означава събиране или заснемане на сурови данни от различни източници във или извън организацията.

Обработка – отнася се до превръщането на суровите данни в подходяща и използваема форма /информация/.

Извеждане – отнася се до подаването на информацията до хората, които ще я използват. Информационните системи също така съхраняват информация в различни форми и пълнота, докато тя потрябва за обработка и представяне някъде.

"Обратната връзка" е извеждане, което се връща до подходящите хора от организацията за да подпомогне предефинирането или коригирането на въвеждащата фаза.

система с обратна връзка

Дейности на информационните системи

Компютъризираните информационни системи събират данни отвън и вътре в организацията чрез записа им на хартия или въвеждайки ги директно в компютъра чрез клавиатура или друго средство. Входящите дейности като запис, кодиране, класифициране, редактиране, целят осигуряването на коректността на данните и тяхната пълнота.

В рамките на обработката данните се организират, анализират и манипулират чрез изчисления, сравнения, събиране и сортиране, за да получат смислен вид и полезна форма. Извеждащите дейности предават резултатите от обработката на данните до онези звена, които вземат решения, проектират, правят нововъведения в дейността на организацията, координират и контролират. Изходящата информация придобива различен вид и форма – печатни доклади, графични презентации, видео презентации, звук и пр. Информационните системи също така трябва да съхраняват информацията в добре организиран вид, така че да улесняват достъпа до тях, както и обработката на данните. Компютъризираните информационни системи са изключително важни за ефективността на функциониране на организациите днес основно заради възможностите им за подпомагане да дейности като вземане на решения, представяне на резултатите от дейността, както и на сложни обекти, комуникация, координация и контрол.

Информационната система не е просто компютър

Всяка информационна система следва да се анализира от социо-технологична гледна точка. Успешно функциониращата информационна система има организационни и човешки измерения в допълнение на техническите и технологични аспекти. Тя съществува, за да отговори на определени нужди на една организация. Организацията, от своя страна, съществува и се формира в определена среда, която включва политически, демографски, икономически и социални аспекти.

Информационна система

Компоненти на информационната система

КБИС /компютърно базираната информационна система/ използва компютърната технология за изпълнението на определени задачи и от трите етапа на обработка на информацията: въвеждане, обработка и извеждане. Но би било грешка да обясняваме информационната система само като базирана на компютрите. Информационната система е интегрална съставна част на организацията и е продукт на три компонента: технология, организация и хора.

Коментари: