Съкращения в компютрите и комуникациите

Съкращения в компютърните, радио- и теле- комуникации

Въпреки че списъкът със съкращения е малък и далеч неизчерпателен, той е една добра основа за запознаване с термините и технологиите на нашето съвремие.

Съкращение Съкращение от Български
AC Alternating Current Променлив ток
ACL Access Control List Списъци за достъп
A/D Analog-to-digital Аналогово-цифров
ADC Analog-to-Digital Converter Аналогово-цифров преобразувател
ADSL Asymmetrical Digital Subscriber Line Асиметрична цифрова абонатна линия
AGP Accelerated Graphics Port Високоскоростен графичен порт
AM Amplitude Modulation Амплитудна модулация
Audio Monitor Аудио монитор
AMPS, AMTS Advanced Mobile Phone System, Advanced Mobile Telephone System Усъвършенствувана Мобилна Телефонна Система
ANSI American National Standards Institute Американски Национален Институт по Стандартизация
API Application Programming Interface Приложно-програмен интерфейс
ARQ Automatic Repetition reQuest, Automatic Retransmission reQuest Автоматично изискване за повторно предаване
ASCII American Standard Code for Information Interchange Американски стандартен код за обмен на информация
ATM Asynchronous Transfer Mode Асинхронен режим на трансфер
ATX Advanced Technology eXtended Усъвършенствана разширена технология
AUC AuthenticationCenter Центьр за аутентификация
AUI Attachment Unit Interface Интерфейс за включване на модул
AVI Audio Video Interleave Аудио Видео Interleave
Bd Baud Бод
BER Bit Error Rate Грешка по бит
BIOS Basis Input/Output System Основна вход/изход система
bit Binary Digit Двоична цифра
BPF Band Pass Filter Лентов пропускащ филтър
bps Bits per second Битове за секунда
BRI Basic Rate Interface Основен интерфейс
C-band a spectrum band /4 – 8GHz/ Спектрална лента /4 – 8GHz/
C/N Carrier-to-Noise /Ratio/ Отношение носещ сигнал към шум
CAMEL Customized Application forMobile Network Enhanced Logic Специализирано приложение за разширена логика на мобилните връзки
CAS Customer Administration System Система за управление на абонатите
Cat.5 Category 5 cabling Кабел категория 5
cd candela Кандел
CD Compact Disc Оптичен диск
CD-R Compact Disc Recordable Оптичен диск за еднократен запис
CD-RW Compact Disc ReWriteable Презаписваем оптичен диск
CDMA Coded Division Multiple Access Многократен достъп с кодово разделяне
CDPD Cellular Digital Packet Data Система за пакетно предаване на данни
CHAP Handshake Authentication Protocol Протокол за аутентикация
CSMA/CD Carrier-sense Multiple Access with Collision Detection Метод за достъп до преносната среда чрез съревнование
DAB Digital Audio Broadcast Цифрово разпространение на звук
DAMPS Digital Advanced Mobile Phone Service /1900 MHz/ Цифрови усъвършенствани мобилни телефонни услуги
dB Decibel Децибел
DBA Dynamic Bandwidth Allocation Динамично распределяне на честотата на пропускане
DBS Direct Broadcast Satellite Директно предаване от спътник
DC Direct Current Прав ток
DCE Data Circuit- terminating Equipment Апаратура за предаване на данни
DDR Double Data Rate Двойна скорост на данните
DDR SDRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory Синхронна динамична памет с произволен достъп с двойна скорост на данните
DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications Цифрови усъвършенствани безжични телекомуникации
DivX Digital Video Express Бързо цифрово видео
DNS Domain Name System, Domain Name Sevice, Domain Name Server Система / Сървър / Услуга за наименуване на домейни
DSP Digital Signal Processing Цифров анализ на сигнала
DSL Digital Subscriber Line Цифрова абонатна линия
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer Мултиплексор за достъп до цифрова абонатна линия
DSP Digital Signal Processor Процесор за цифрова обработка на сигнали
DTB Digital Television Broadcasting Цифрово телевизионно предаване
DTS Digital Theater System Цифрова система за кино
DTV Digital Television Цифрова телевизия
DVB Digital Video Broadcast Цифрово видео предаване
DVD Digital Versatile Disk Универсален цифров диск
DVI Digital Visual Interface Цифров видеоинтерфейс
EIRP Effective Isotropic Radiated Power, Equivalent Isotropically Radiated Power Ефективна / еквивалентна изотропно излъчвана мощност
ERP Effective Radiated Power Ефективна излъчвана мощност
Enterprise Resource Planning Система за планиране на фирмените ресурси
f Frequency Честота
FAT File Allocation Table Таблица за разположението на файловете
FAX Facsimile Факсимилен
FDD Floppy disk drive флопи дисково устройство
FDDI Fiber Distributed Data Interface Оптична технология за високоскоростен пренос на данни
FDMA Frequency Division Multiple Access Достъп с честотно делене
FEC Forward error correction Предварителната корекция на грешки
FIFO First In First Out Пръв Влязъл Пръв Излязъл
FM Frequency Modulation Честотна модулация
FSB Front Side Bus Системна шина
FSK Frequency-shift keying Честотно автоматично превключване
FTP File Transfer Protocol Протокол за трансфер на файлове
FTTH Fibre To The Home Влакно до дома
GMDSS Global Maritime Distress and Safety System Глобална морска система за бедствия и безопасност
GPRS General Packet Radio Service Обща радиоуслуга за пакетно предаване
GPS Global Positioning System Глобална система за позициониране
GSM Global System for Mobile Communications /Groupe Spécial Mobile/ Глобална система за мобилни комуникации
HD High Definition Висока резолюция
HDD Hard Disk Drive Tвърда памет, твърд диск
HDMI High-Definition Multimedia Interface Интерфейс за прехвърляне на аудио/ видео в цифров вид
HDSL High bit rate Digital Subscriber Line Високоскоростно симетрично предаване на данни
HDTV High Definition Television Телевизия с висока резолюция
HF High Frequency /3-30 MHz/ Висока честота /3-30 MHz/
HTML Hypertext Markup Language Език за маркиране на хипертекст
HTTP HyperText Transfer Protocol Протокол за трансфер на хипертекст
Hz Hertz Херц
IC Intergrating Circuit Интегрираща верига
ICMP Internet Control Message Protocol Протокол за контрол на съобщенията
ISDN Integrated Services Digital Network Цифрова мрежа с интеграция на услугите
ISO International Organization for Standardization Международна организация по стандартизация
ISP Internet Service Provider Доставчик на интернет
IF Intermediate Frequency Средна честота
IP Internet Protocol Интернет протокол
ITU International Telecommunication Union Международен телекомуникационен съюз
ITU-T /CCITT/ International Telecommunication Union - Telecommunication sector Международен телекомуникационен съюз – сектор телекомуникации
Ku-band spectrum band /12 – 18 GHz/ Спектрална лента /12 – 18GHz/
LAN Local Area Network Местна мрежа за достъп
LCD Liquid Crystal Display Монитор на течни кристали
LED Light Emitting Diode Светодиод
LF Low Frequency /30 – 300 kHz/ Ниска честота /30 – 300 kHz/
LNA Low Noise Amplifier Нискошумов предусилвател
LPF Low Pass Filter Филтър на ниски честоти
LPT Line Print Terminal Порт за принтер
LSB Lower Sideband Долна честотна лента
МАС Media Access Control Физически адрес на лан картата
MAN Metropolitan Area Network Градска мрежа
MF Medium Frequency /300KHz – 3 MHz/ Средна честота /0.3 – 3 MHz/
MGCP Media Gateway Control Protocol Протокол за контрол на медийните шлюзове
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions Многоцелеви добавки към Интернет поща
MPEG Motion Picture Experts Group Група експерти в областта на кинематографията
MSK Minimum Shift Keying Честотна манипулация с минимална девиация
NTFS New Technology File System Нова технология файлова система
NTSC National Television System Committee Национален съвет по телевизионните системи
OSI Open Systems Interconnection Еталонен модел за описание
PAL Phase Alternation Line Сиситема за цветна телевизия
PC Personal Computer Персонален компютър, настолен компютър
PCM Pulse-code modulation Импулсно-Кодова Модулация
PCS Personal Communication System Частна комуникационна система
PGP Pretty Good Privacy Програмен пакет за криптиране на данни
PSK Phase Shift Keying Модулация с манипулация на фазата
PSTN Public Switched Telephone Network Публична кръгово-комутируема телефонна мрежа
QAM Quadrature Amplitude Modulation Квадратурна амплитудна модулация
QPSK Quadrature Phase Shift Keying Квадратурна модулация с манипулация на фазата
RF Radio Frequency Радио честота
Rx Receiver Приемник
S-band a spectrum band /2 – 4 GHz/ Спектрална лента /2 – 4 GHz/
SDH Synchronous Digital Hierarchy Синхронна цифрова йерархия
SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory Синхронна динамична памет с произволен достъп
SECAM Sequential Color with Memory Система за цветна телевизия
S-Meter Signal Strength Meter Измерител на силата на сигнала
SNR Signal-to-Noise Ratio Съотношение сигнал-шум
SS7 Signalling System No. 7 Система за сигнализация №7
SSB Single Sideband Еднолентова модулация
SSD Solid State Drive Твърдо устройство
TDM Time-division multiplexing Уплътнение по време
TDMA Time Division Multiple Access Множествен достъп с времеделене
TCP Transmission Control Protocol Протокол за контрол на предаването
TDMA Time Division Multiple Access Множествен достъп с времеделене
TFT Thin Film Transistor Тънък пластов транзистор
TTL Time To Live Време на живот
TV Television Телевизия, телевизионен приемник
Tx Transmitter Предавател
UHF Ultra High Frequency /300MHz – 3GHz/ Ултра висока честота /300 MHz – 3GHz/
UMTS Universal Mobile Telecommunications System Универсална мобилна телекомуникационна система
URL Uniform Resource Locator Постоянен адрес на ресурс
USB Upper Sideband Горна честотна лента
Universal Serial Bus Универсална серийна шина
VCO Voltage Controlled Oscillator Осцилатор с резонатор
VHF Very High Frequency /30 – 300 MHz/ Много висока честота /30 – 300 MHz/
VOB Video Objects Видео обекти
VSWR Voltage Standing Wave Ratio Коефициент на стояща вълна на напрежение
WMA Windows Media Audio Формат за компресия на звук
WWW, W3 World Wide Web Световната мрежа
X-band spectrum band /8 – 12 GHz/ Спектрална честота /8 – 12 GHz/
XHTML eXtensible HyperText Markup Language Разширен език за маркиране на хипертекст

Легенда:

* Ако реда Съкращение е празен, то там се намира съкращението от по-горния ред, а определението в Английски е друго наименование на съкращението /пр. USB в радиотехниката е Upper Sideband в информатиката е Universal Serial Bus/;

* Определенията заградени в /.../ представляват остарялото наименование на съкращението / пр. Global System for Mobile Communications /Groupe Spécial Mobile/ /;

* Числата заградени в /.../ представляват обхвата на даденото съкращение /пр. High Frequency е в обхвата от 3 до30 MHz /;

* Определенията отделени с запетая са други подобни, които също се използват за даденото съкращение /пр. DNS - Domain Name System, Domain Name Sevice, Domain Name Server/;

* Съкращенията, които нямат наложен български превод са преведени буквално.

Коментари: