Съкращения в компютрите и комуникациите

Съкращения в компютърните, радио- и теле- комуникации

Въпреки, че списъка със съкращения е малък и далеч не изчерпателен, той е една добра основа за запознаване с термините и технологиите на нашето съвремие.

Съкращение
Съкращение от
Български
AC
Alternating Current
Променлив ток
ACL
Access Control List
Списъци за достъп
A/D
Analog-to-digital
Аналогово-цифров
ADC
Analog-to-Digital Converter
Аналогово-цифров преобразувател
ADSL
Asymmetrical Digital Subscriber Line
Асиметрична цифрова абонатна линия
AGP
Accelerated Graphics Port
Високоскоростен графичен порт
AM
Amplitude Modulation
Амплитудна модулация

Audio Monitor
Аудио монитор
AMPS, AMTS
Advanced Mobile Phone System, Advanced Mobile Telephone System
Усъвършенствувана Мобилна Телефонна Система
ANSI
American National Standards Institute
Американски Национален Институт по Стандартизация
API
Application Programming Interface
Приложно-програмен интерфейс
ARQ
Automatic Repetition reQuest, Automatic Retransmission reQuest
Автоматично изискване за повторно предаване
ASCII
American Standard Code for Information Interchange
Американски стандартен код за обмен на информация
ATM
Asynchronous Transfer Mode
Асинхронен режим на трансфер
ATX
Advanced Technology eXtended
Усъвършенствана разширена технология
AUC
Authentication Center
Центьр за аутентификация
AUI
Attachment Unit Interface
Интерфейс за включване на модул
AVI
Audio Video Interleave
Аудио Видео Interleave
Bd
Baud
Бод
BER
Bit Error Rate
Грешка по бит
BIOS
Basis Input/Output System
Основна вход/изход система
bit
Binary Digit
Двоична цифра
BPF
Band Pass Filter
Лентов пропускащ филтър
bps
Bits per second
Битове за секунда
BRI
Basic Rate Interface
Основен интерфейс
C-band
a spectrum band /4 – 8GHz/
Спектрална лента /4 – 8GHz/
C/N
Carrier-to-Noise /Ratio/
Отношение носещ сигнал към шум
CAMEL
Customized Application for Mobile Network Enhanced Logic
Специализирано приложение за разширена логика на мобилните връзки
CAS
Customer Administration System
Система за управление на абонатите
Cat.5
Category 5 cabling
Кабел категория 5
cd
candela
Кандел
CD
Compact Disc
Оптичен диск
CD-R
Compact Disc Recordable
Оптичен диск за еднократен запис
CD-RW
Compact Disc ReWriteable
Презаписваем оптичен диск
CDMA
Coded Division Multiple Access
Многократен достъп с кодово разделяне
CDPD
Cellular Digital Packet Data
Система за пакетно предаване на данни
CHAP
Handshake Authentication Protocol
Протокол за аутентикация
CSMA/CD
Carrier-sense Multiple Access with Collision Detection
Метод за достъп до преносната среда чрез съревнование
DAB
Digital Audio Broadcast
Цифрово разпространение на звук
DAMPS
Digital Advanced Mobile Phone Service /1900 MHz/
Цифрови усъвършенствани мобилни телефонни услуги
dB
Decibel
Децибел
DBA
Dynamic Bandwidth Allocation
Динамично распределяне на честотата на пропускане
DBS
Direct Broadcast Satellite
Директно предаване от спътник
DC
Direct Current
Прав ток
DCE
Data Circuit- terminating Equipment
Апаратура за предаване на данни
DDR
Double Data Rate
Двойна скорост на данните
DDR SDRAM
Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
Синхронна динамична памет с произволен достъп с двойна скорост на данните
DECT
Digital Enhanced Cordless Telecommunications
Цифрови усъвършенствани безжични телекомуникации
DivX
Digital Video Express
Бързо цифрово видео
DNS
Domain Name System, Domain Name Sevice, Domain Name Server
Система / Сървър / Услуга за наименуване на домейни
DSP
Digital Signal Processing
Цифров анализ на сигнала
DSL
Digital Subscriber Line
Цифрова абонатна линия
DSLAM
Digital Subscriber Line Access Multiplexer   
Мултиплексор за достъп до цифрова абонатна линия
DSP
Digital Signal Processor
Процесор за цифрова обработка на сигнали
DTB
Digital Television Broadcasting
Цифрово телевизионно предаване
DTS
Digital Theater System
Цифрова система за кино
DTV
Digital Television
Цифрова телевизия
DVB
Digital Video Broadcast
Цифрово видео предаване
DVD
Digital Versatile Disk
Универсален цифров диск
DVI
Digital Visual Interface
Цифров видеоинтерфейс
EIRP
Effective Isotropic Radiated Power, Equivalent Isotropically Radiated Power
Ефективна / еквивалентна изотропно излъчвана мощност
ERP
Effective Radiated Power
Ефективна излъчвана мощност

Enterprise Resource Planning
Система за планиране на фирмените ресурси
f
Frequency
Честота
FAT
File Allocation Table
Таблица за разположението на файловете
FAX
Facsimile
Факсимилен
FDD
Floppy disk drive
флопи дисково устройство
FDDI
Fiber Distributed Data Interface
Оптична технология за високоскоростен пренос на данни
FDMA
Frequency Division Multiple Access
Достъп с честотно делене
FEC
Forward error correction 
Предварителната корекция на грешки
FIFO
First In First Out
Пръв Влязъл Пръв Излязъл
FM
Frequency Modulation
Честотна модулация
FSB
Front Side Bus
Системна шина
FSK
Frequency-shift keying
Честотно автоматично превключване
FTP
File Transfer Protocol
Протокол за трансфер на файлове
FTTH
Fibre To The Home
Влакно до дома
GMDSS
Global Maritime Distress and Safety System
Глобална морска система за бедствия и безопасност
GPRS
General Packet Radio Service
Обща радиоуслуга за пакетно предаване
GPS
Global Positioning System
Глобална система за позициониране
GSM
Global System for Mobile Communications /Groupe Spécial Mobile/
Глобална система за мобилни комуникации
HD
High Definition
Висока резолюция
HDD
Hard Disk Drive
Tвърда памет, твърд диск
HDMI
High-Definition Multimedia Interface
Интерфейс за прехвърляне на аудио/ видео в цифров вид
HDSL
High bit rate Digital Subscriber Line
Високоскоростно симетрично предаване на данни
HDTV
High Definition Television
Телевизия с висока резолюция
HF
High Frequency /3-30 MHz/
Висока честота /3-30 MHz/
HTML
Hypertext Markup Language
Език за маркиране на хипертекст
HTTP
HyperText Transfer Protocol
Протокол за трансфер на хипертекст
Hz
Hertz
Херц
IC
Intergrating Circuit
Интегрираща верига
ICMP
Internet Control Message Protocol
Протокол за контрол на съобщенията
ISDN
Integrated Services Digital Network
Цифрова мрежа с интеграция на услугите
ISO
International Organization for Standardization
Международна организация по стандартизация
ISP
Internet Service Provider
Доставчик на интернет
IF
Intermediate Frequency
Средна честота
IP
Internet Protocol
Интернет протокол
ITU
International Telecommunication Union
Международен телекомуникационен съюз
ITU-T /CCITT/
International Telecommunication Union - Telecommunication sector
Международен телекомуникационен съюз – сектор телекомуникации
Ku-band
spectrum band /12 – 18 GHz/
Спектрална лента /12 – 18GHz/
LAN
Local Area Network
Местна мрежа за достъп
LCD
Liquid Crystal Display
Монитор на течни кристали
LED
Light Emitting Diode
Светодиод
LF
Low Frequency /30 – 300 kHz/
Ниска честота /30 – 300 kHz/
LNA
Low Noise Amplifier
Нискошумов предусилвател
LPF
Low Pass Filter
Филтър на ниски честоти
LPT
Line Print Terminal
Порт за принтер
LSB
Lower Sideband
Долна честотна лента
МАС
Media Access Control
Физически адрес на лан картата
MAN
Metropolitan Area Network
Градска мрежа
MF
Medium Frequency /300KHz – 3 MHz/
Средна честота /0.3 – 3 MHz/
MGCP
Media Gateway Control Protocol
Протокол за контрол на медийните шлюзове
MIME
Multipurpose Internet Mail Extensions
Многоцелеви добавки към Интернет поща
MPEG
Motion Picture Experts Group
Група експерти в областта на кинематографията
MSK
Minimum Shift Keying
Честотна манипулация с минимална девиация
NTFS
New Technology File System
Нова технология файлова система
NTSC
National Television System Committee
Национален съвет по телевизионните системи
OSI
Open Systems Interconnection
Еталонен модел за описание
PAL
Phase Alternation Line
Сиситема за цветна телевизия
PC
Personal Computer
Персонален компютър, настолен компютър
PCM
Pulse-code modulation
Импулсно-Кодова Модулация
PCS
Personal Communication System
Частна комуникационна система
PGP
Pretty Good Privacy
Програмен пакет за криптиране на данни
PSK
Phase Shift Keying
Модулация с манипулация на фазата
PSTN
Public Switched Telephone Network
Публична кръгово-комутируема телефонна мрежа
QAM
Quadrature Amplitude Modulation
Квадратурна амплитудна модулация
QPSK
Quadrature Phase Shift Keying
Квадратурна модулация с манипулация на фазата
RF
Radio Frequency
Радио честота
Rx
Receiver
Приемник
S-band
a spectrum band /2 – 4 GHz/
Спектрална лента /2 – 4 GHz/
SDH
Synchronous Digital Hierarchy
Синхронна цифрова йерархия
SDRAM
Synchronous Dynamic Random Access Memory
Синхронна динамична памет с произволен достъп
SECAM
Sequential Color with Memory
Система за цветна телевизия
S-Meter
Signal Strength Meter
Измерител на силата на сигнала
SNR
Signal-to-Noise Ratio
Съотношение сигнал-шум
SS7
Signalling System No. 7
Система за сигнализация №7
SSB
Single Sideband 
Еднолентова модулация
SSD
Solid State Drive
Твърдо устройство
TDM
Time-division multiplexing
Уплътнение по време
TDMA
Time Division Multiple Access
Множествен достъп с времеделене
TCP
Transmission Control Protocol
Протокол за контрол на предаването
TDMA
Time Division Multiple Access
Множествен достъп с времеделене
TFT
Thin Film Transistor
Тънък пластов транзистор
TTL
Time To Live
Време на живот
TV
Television
Телевизия, телевизионен приемник
Tx
Transmitter
Предавател
UHF
Ultra High Frequency /300MHz – 3GHz/
Ултра висока честота /300 MHz – 3GHz/
UMTS
Universal Mobile Telecommunications System
Универсална мобилна телекомуникационна система
URL
Uniform Resource Locator
Постоянен адрес на ресурс
USB
Upper Sideband
Горна честотна лента

Universal Serial Bus
Универсална серийна шина
VCO
Voltage Controlled Oscillator
Осцилатор с резонатор
VHF
Very High Frequency /30 – 300 MHz/
Много висока честота /30 – 300 MHz/
VOB
Video Objects
Видео обекти
VSWR
Voltage Standing Wave Ratio
Коефициент на стояща вълна на напрежение
WMA
Windows Media Audio
Формат за компресия на звук
WWW, W3
World Wide Web
Световната мрежа
X-band
spectrum band /8 – 12 GHz/
Спектрална честота /8 – 12 GHz/
XHTML
eXtensible HyperText Markup Language
Разширен език за маркиране на хипертекст


Легенда:
* Ако реда Съкращениее празен, то там се намира съкращението от по-горния ред, а определението в Английски е друго наименование на съкращението /пр. USB в радиотехниката е Upper Sideband в информатиката е Universal Serial Bus /;
* Определенията заградени в /.../ представляват остарялото наименование на съкращението /пр. Global System for Mobile Communications /Groupe Spécial Mobile//;
* Числата заградени в /.../ представляват обхвата на даденото съкращение /пр. High Frequency е в обхвата от 3 до30 MHz /;
* Определенията отделени с запетая са други подобни, които също се използват за даденото съкращение  /пр. DNS-  Domain Name System, Domain Name Sevice, Domain Name Server/;
* Съкращенията, които нямат наложен български превод са преведени буквално.Коментари: