LAN, MAN и WAN мрежи - характеристики

LAN, MAN и WAN мрежи - характеристики


LAN мрежа

Речникът American Heritage Dictionary дефинира думата local като "свързан с или характерен за конкретно място, а не за по-голяма област". Подобно на това терминът LAN описва мрежа, която обхваща ограничена област, компютрите принадлежащи към мрежата във физическа близост един до друг. Но LAN мрежите могат да варират драстично по броя на компютрите и потребителите. Например една локална мрежа може да се състои от два компютъра, разположени на разтояние няколко метра в офиса или в къщи, или да включва стотици компютри, обхващайки няколко етажа от небостъргач, или в някой случаи дори множество сгради, разположени близо една до друга. LAN мрежата е ограничена до конкретна географска област.

Фиг.1. Визуализация на проста LAN мрежа:
Визуализация на проста LAN мрежа

MAN мрежата

Както подсказва самото име, градската мрежа се състои от две или повече LAN мрежи, свързани в границите на пространство, което заема приблизително един голям град. Типичната MAN е високопроизводителна обществена мрежа. Терминът MAN се използва по-рядко за дефиниране на мрежи, отколкото термините LAN и WAN, защото градските мрежи се реализират много по-рядко. Повечето мрежи са в рамките на сграда или комплекс от сгради (например университетски комплекс) и поради това попадат в категорията на LAN, или пък обхващат по-големи разстояния с възли, разположени в различни градове, щати й дори държави, като по този начин могат да бъдат квалифицирани като WAN мрежи. Максималното разстояние, дефиниращо една MAN мрежа, е приблизително 80 км. MAN мрежата покрива по-обширна област от LAN, но е географски по-ограничена от WAN.

Фиг.2. Визуализация на MAN мрежа:
Визуализация на MAN мрежа

WAN мрежата

WAN представлява мрежа, която обхваща голяма географска област. Най-добрият и най-популярният пример за WAN е Интернет. Но WAN може да бъде и частна мрежа. Например организация с офиси в много страни може да има корпоративна WAN мрежа, свързваща отделните местоположения посредством телефонни линии, сателити или други технологии. Глобалната мрежа най-общо се състои от множество взаимосвързани локални мрежи. Резултатът от свързването на мрежите една с друга се означава като интермрежа, или интернет. Когато видите думата интернет, започваща с малка буква, това означава произволна мрежа от мрежи. Когато първата буква е главна, думата означава глобалната обществена мрежа от мрежи, която наричаме Интернет.

Свързаните термини, произхождащи от термина интернет, са интранет и екстранет. Мрежата, наречена интранет, представлява частна мрежа в рамките на дадена организация, която използва едни и същи протоколи (например TCP, HTTP и FTP) и технологии, използвани по Интранет. Мрежата, наречена екст-ранет, също използва Интернет технологии, но достъпът до нея се осъществява по отдалечени връзки към клиенти, служители, разпространители и партньори ш дадена бизнес организация.

Макар че WAN мрежите могат да използват и частни връзки за свързване на отделните мрежи, често те използват обществените среди за пренос, например обществената телефонна система. Следователно скоростта на предаване често е по-малка от тази на LAN мрежите; типичната скорост по аналогови телефонни линии със съвременен бърз модем е 50 kbps или по-малко. Дори високоскоростните WAN връзки, като например Т1, връзките с кабелен модем и DSL линиите, притежават скорости в обхвата от 1 до 6 Mbps. От друга страна най-бавните й Ethernet LAN връзки имат скорост 10 Mbps.

Друга характеристика на WAN е, че връзката към тях може да не се установява с помощта на постоянно свързване по кабел, както при кабелните LAN мрежи. Вместо това WAN връзките често, но не винаги, се установяват „при необходимост". Много WAN връзки всъщност са специално изградени и са постоянно включени, но въпреки това временните връзки са много по-често срещани, отколкото при LAN.

В обобщение, WAN мрежите могат да използват частни или обществени преносни среди и могат да се състоят от постоянно изградени връзки или dial-up конекции (установявани при необходимост). WAN връзките обикновено са по-бавни в сравнение с LAN връзките. WAN мрежите се разделят на разпределени или централизирани. Разпределените WAN, например Интернет, нямат централна точка. От друга страна, централизираните WAN са базирани на централен сървър или централизирано място (например главния офис на организация), към което се свързват всички други компютри.

Фиг.3. Визуализация на централизирана WAN мрежа:
Визуализация на централизирана WAN мрежа

WAN мрежите са маршрутизирани мрежи, което означава, че за да могат съобщенията да преминават от една LAN мрежа в друга, пакетите трябва да преминават през шлюз (gateway). Шлюзът представлява маршрутизатор (router)- компютър, конфигуриран за изпълнение на маршрутизиращи функции.

Коментари: