PDH - Плезиохронна цифрова йерархия

Плезиохронна цифрова йерархия PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy)

Ефикасното използване на различните преносни среди в цифровите мултиплексни системи, както и изграждането и поддържането им, е наложило скоростта на предаване да нараства по строго установен и стандартизиран начин, съобразен с оптималния информационен капацитет на съответните телекомуникационни линии. Получаването на потоци с по-високи стойности спрямо изходните се постига чрез обединяване на сигнали от различни източници с различна структура и с еднаква номинална скорост, т.е. плезиосинхронни (почти синхронни) сигнали. Самата йерархия от скорости в мултиплексните системи се нарича плезиохронна цифрова йерархия PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), а мултиплексорите – плезиохронни.

По аналогия с аналоговите системи с честотно разделяне на каналите, в цифровите преносни системи също е създадена йерархична структура на мултиплексиращите устройства, като за основа се приема цифров канал със скорост 64 kbit/s. Тази скорост на предаване съответства на аналоговия нискочестотен канал в честотната лента 0,3 – 3,4 kHz, преобразуван в цифров чрез стандартна ИКМ с честота на дискретизация fд=8 kHz. Тази йерархична структура трябва да:
  • Предава различни видове аналогови и цифрови сигнали, представляващи първични сигнали (трафик) от различни потребители на телекомуникационната мрежа, като се използват оптимално преносните линии в мрежата;
  • Обединява, разделя, предава и транзитира различни по скорост цифрови потоци;
  • Използва стандартизирани скорости и процедури за обединяване на цифрови потоци с различна скорост.
Мултиплексорите от PDH са създадени за пренасяне на цифрови сигнали по метални кабели – симетрични и коаксиални и за радиорелейни линии в началото на 80-те години. Съществуват три различни подхода за увеличаване на информационната скорост при мултиплексирането на цифровите потоци в PDH за трите континента – Европа, Америка и Азия, стандартизирани по ITU-T по рекомендация G 702.

Международна плезиохронна цифрова йерархия

фиг.1 Международни цифрови плезиохронни йерархии

Скоростите в йерархичните нива на различните PDH системи в света се получават от стандартната скорост DS-0 на 64 kbit/s.
Според схемата на мултиплексиране на фиг.1, на всяко ниво в PDH се пренасят според скоростите, следния брой основни цифрови DS-0 или аналогови (0,3 - 3,4 kHZ) канали:

Скорост, Mbit/s 2,048 8,448 34,368 139,264 564,992
Брой канали 30 120 480 1920 7680

Този брой на каналите се отразява в наименованието на съответната цифрова преносна система, например: ИКМ (PCM) 30, ИКМ 120 и т.н. Скоростта 564 Mbit/s не е намерила приложение в мрежата на България, но в някои страни се използва.

Коментари: