Изкуствен интелект

Изкуственият интелект (ИИ) е наука за концепциите, които позволяват на компютрите да правят такива неща, които за хората изглеждат разумни (П.Уинстън).
            Едно възможно неформално определение е: изкуственият интелект е наука за възгледите (принципите, концепциите), методите и средствата за създаване на интелигентни (разумни) компютърни програми и за изследване на естествения интелект чрез компютърни системи. Изкуственият интелект може да се разглежда, като свойство на компютърните системи да получават някои от тези резултати, които се пораждат в процеса на творческата дейност на човека.

            Целите на изкуствения интелект са:
 • адекватно моделиране на възможностите на човешкия интелект при създаването на компютърни програми, които моделират интелектуални (разумни) или близки до интелектуалните дейности при изпълнението си компютърни програми;
 • издигане на технологиите на компютърната информатика на качествено ново интелектуално равнище;
 • изследване на естествения интелект въз основа на създадените модели, понеже няма стройна теория на мисленето и интелекта; целта на това изследване е не толкова създаването на мишини, подобни по разум на човека, а откриването на принципните механизми в основата на човешката дейност, за да бъдат приложени за решаването на научно технически задачи;
 • основната цел е да станат компютърните системи по-полезни.

            Някои от традиционните направления на изкуствения интелект са:
 • търсене в пространство на състоянията (компютърни игри);
 • логически извод (доказателство на теореми);
 • общуване с компютърни системи на ограничен естествен език (математическа лингвистика);
 • планиране на действия (при роботи, експерименти, аналитични преобразувания);
 • машинно обучение и самообучение;
 • разпознаване на образи (зрителни, звукови, съпоставяне с образец);
 • компютърна алгебра (аналитични преобразувания, нечислени пресмятания);
 • експертни системи;
 • невронни мрежи.

Коментари: