Същност на информатиката

Информатиката е наука за събирането, преобразуването, преноса и съхранението на информация с произволни, включително и aвтоматични, средства. Тя изучава: информацията от гледна точка на нейната структурираност, количествените й характеристики, формите и начините й на представяне; информационните процеси като композиция на основните информационни дейности, както и методите и средствата за автоматизирането им.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА „ИНФОРМАЦИЯ”
Информация - това са сведения, познания за реалния свят, които се възприемат при взаимодействие с него. Информацията е отражение на определени свойства на обектите и процесите в действителността от даден обект или субект. Според Клод Шенон информация е това, което намалява неопределеността.
СЕМАНТИКА НА „ИНФОРМАЦИЯ”
Ежедневно всеки човек, независимо от предмета на неговата дейност, преработва огромно количество информация. Дадена информация се характеризира със своята съдържателност, ценност и количество. Тъй като информацията се изразява чрез някакво съобщение, то съдържателността се определя като отношение на информацията в съобщението към неговия обем. Очевидно по-краткото съобщение за даден факт е по-съдържателно. Излишествата в дадено съобщение водят до замъгляване на съдържанието му и затрудняват намирането на полезната информация в съобщението. Освен това увеличаването на съдържателността на съобщението намалява неговата устойчивост по отношение на грешки. Много често малки изменения в дадено съобщение рязко могат да променят неговото съдържание. Например, ако в едно съобщение се сгреши буква в дадена дума, това не е съществено. Но ако в съобщение, образувано от цифри, се сгреши някоя цифра това води до промяна на цялото съобщение и то става неразбираемо.
ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДЕИНОСТИ
С информацията се извършва най-разнообразна дейност, която се класифицира в следните четири типа: събиране, съхраняване, обработка и разпространяване на информация. Тези четири типа дейности рядко се срещат в чист вид. Доста често те си взаимодействат и образуват процес, при който от някаква информация, в даден момент и на дадено място, се получава друга информация в друг момент и на друго място. Този процес се нарича информационен процес. Информационните дейности са съставна част на всяка човешка дейност. Те се извършват от отделни хора или от групи от хора. Тези дейности извършват и редица съвременни компютри
КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИЯ
В теорията на Шенон определението за количество информация е следното: "Количество информация в дадено съобщение се определя като разлика в степента на неопределеност преди и след получаване на съобщението". Основна единица мярка за количество информация е 1 бит. Един бит информация е съобщение,което е отговор на двоичен въпрос, т.е. въпрос за чиито отговор има две възможности "да" или "не". Отговорът "да" се означава с цифрата “1”, а отговорът "не" се означава с цифрата “0”.
СИСТЕМА СИ
Международната система единици, съкращавана SI е най-широко използваната система от единици в целия свят. SI е наричана понякога "метрична система".
ОСНОВНИ МЕРНИ ЕДЕНИЦИ Това са основните единици, от които се получават всички останали. Техните измерения са независими едно от друго. Това са метър, килограм, ампер, келвин, мол, кандела.
ПРОИЗВОДНИ: Честота, сила, мощност, енергия и др.
Радиан и стерадиан се приемат за основни, а понякога и за производни.

Коментари: