Мултимедийни приложения


            Етапи при създаването на мултимедийно приложение (ММПр):

            ИДЕЙНО ПЛАНИРАНЕ 
Идейното планиране дава основните насоки при проектирането и създаването на крайния продукт. На този етап трябва да се правят проучвания относно:
-          вида на проекта и аудиторията, за която е предназначен;
-          пазара;
-          идеята и съдържанието;
-          техническите параметри на средата за създаване на продукта;
-          техническите параметри на средата за разпространение на готовия продукт.
Вид на проекта и аудитория:
-          със специализирана тематика;
-          предназначен за широката публика.
Идея и съдържание:
-          цел на проекта – образователна, информативна, занимателна и др.;
-          ниво но интерактивност – пасивно, интерактивно, адаптивно;
-          съдържание - всеки материал, който предоставя информация – представя се чрез различни среди (текст, звук, изображение).
ПРОЕКТИРАНЕ
Обединява различните среди, всяка със съответните свойства и качества. Вграждат се средствата за интерактивност. Етапи при проектирането:
-          проектиране на информацията – организиране и представяне на информацията в ясна, разбираема и лесно достъпна форма;
-          създаване на сценарий – описание на последователността, в която елементите на ММПр се появяват на екрана;
-          проектиране на интерфейса – екрани, бутони и т.н.;
-          проектиране на взаимодействието – средства и указания за навигация (движение напред, назад, търсене и т.н.);
-          скициране на екрана – създаване на последователност от скици на екрана, пресъздаващи целия продукт.
СЪЗДАВАНЕ НА ПРОТОТИП
Прототип – работен модел, включващ поне по един елемент от всяка среда и от всеки вид взаимодействие. Елементите от всяка среда се обработват поотделно, след което се обединяват. Прототипът е с ниско качество, използва се за изследване на различни варианти.
ТЕСТВАНЕ
Целта на тестването на създадения прототип е:
-          проверка на функционалността на продукта – установяване на качеството на материала, връзката между отделните елементи, интерактивността, удобството при работа;
-          проверка на спецификациите на проектирането – тества се качеството на аудио и видео фрагментите, размера на екрана, възпроизвеждането на цветовете и т.н.
-          установяване на стандартите на средите.
СЪЗДАВАНЕ НА КРАЕН ПРОДУКТ
Обединяват се всички елементи, които включва ММПр.
РАЗМНОЖАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Според приложението се определя носителя и се разпространява в достатъчен брой копия (според пазара).

Коментари: