HDLC, LAPB, LAPD, LLC протоколи АХ.25

HDLC, LAPB, LAPD, LLC протоколи АХ.25

HDLC протокол

Управлението на канала в мрежите с пакетна комутация АХ.25 се извършва от протокола HDLC (High-level Data Link Control).

HDLC кадърът има следната структура, състояща се от 6 полета: FLAG | ADDRESS | CONTROL | PID + DATA | FCSFLAG | FLAG - това е уникална последователност от битове (01111110), която служи за определяне на границите на кадъра. Тази последователност е запазена само за тази цел и са взети мерки на друго място в кадъра да не се появява такава комбинация. ADDRESS - Това поле определя адреса на получателя. АХ.25 използува минимум 14 и максимум 70 байта, съдържащи адреса на подателя, адрес на получателя и при необходи мост до 8 инициала на ретранслатори. CONTROL - Това е байт, който определя типа на кадъра. При протокол АХ.25 това поле може да съдържа номерът на кадъра в едно или две трибитови полета. PID - Идентификатор на протокола. Това е първият байт в полето за данни. DATA - Това поле съдържа данните, които трябва да бъдат предадени. Съществуването на това поле не е задължително. FCS - Шестнадесетбитово поле за контрол.

LAPB (Link Access Procedure, B-channel) позволява на страните DTE и DCE да осъществят връзка една с друга. В процеса на предаване на информация LAPB контролира дали блоковите с данни постъпват в правилна последователност и без грешки в приемното устройство.

Аналогично на протоколите от каналното ниво, LAPB използва три типа формати за блоковете данни:
  1. Информационен блок данни (Information (I) frame);
  2. Блокове данни на супервайзора (Supervisory (S) frames);
  3. Неномерирани блокове данни (Unnumbered (U) frames).
LAPD (Link Access Procedure, D-channel) е аналогична на HDLC и LAPB. LAPD се използва в D-канал за онези, за да осигурява поток и съответстващо приемане на управляваща и сигнализираща информация. Формата на блока данни LAPD много прилича на формата HDLC; също така, както HLDC, LAPD използва блока от данни супервайзора, информационните и непронумерованите блокове с данни. Протокол LAPD формално е определен в CCITT Q.920 и SSITT Q.921.

LLC (Logical Link Control) – позволява част от Datalink слоя да функционира независимо от технологиите. Участва в процеса не енкапсулация. Обработва данните от мрежовите протоколи и IP пакетите и добавя контролна информация. Добавя DSAP (destination service access point) и SSAP (source service access point).

Коментари: