Дискретен канал

Дискретен канал

Дискретният канал се явява основен елемент за обмена на данни. Той осигурява комуникационната среда.

Основни функции на дискретния канал:
 • Пренос на данни (трамслация).
 • Шумозащитено кодиране / декодиране
 • Модулация / демодулация
 • Първично кодиране / декодиране
Структура на дискретния канал:

Основни елементи:
 1. Първично кодиране / декодиране – модул предназначен да представи информацията в АSCII код. То е внедрено в предавателя / приемника.
 2. Шумоустоичиво кодиране / декодиране – повишава достоверността на предаваните данни. Информацията се разделя на кодови блокове. Те се обработват и към тях се добавя контролна сума (КС). Има 3 начина за повишаване достоверността:
  • откриване на грешки;
  • коригиране;
  • комплексно.
  При откриване тя се коригира с повторно изпращане на данни.
 3. Модулация / демодулация – прцеси за представяне на инфирмацията в подходяща за пренасяне форма – сигнал. За аналогова среда се използват дискретни модулации, а за цифрова - линейни кодове.
Модели на дискретния канал. Грешки BER.

Грешка– под грешка се подразбира предадена 1-ца да се разбере като 0 или обратното. За количествена характеристика на грешките се използва величината Р. При симетричен канал Р=10-4 дo 10-12. В комуникациите вместо Р е въведен коефициент на грешките по бит BER=Nгр. / Nсума. Щом BER стане по-голямо от 10-4 се счита, че канала е повреден.

Коментари: