АТМ и FRM комуникационни мрежи

ATM комуникационни мрежи

ATM (Asynchronous Transfer Mode) комуникационните мрежи използват технология за високоскоростно сегментиране на данните в клетки. Всяка клетка е с фиксирана дължина, състояща се от 5В заглавна част и 48В данни. Използването на пакети с фиксирана дължина води до високи скорости на предаване, тъй като мрежата губи по-малко време за обработка на на входящите данни. Клетките се движат в ATM мрежата чрез устройства нар. ATM комутатори (ATM Switch). Тези комутатори анализират заглавната информация и комутират клетката към следващия АТМ комутатор, водещ към получателя.

Когато ATM устройство иска да установи връзка с друго АТМ устройство то изпраща пакет със заявка към АТМ комутатора в мрежата. Заявката включва ATM адреса на получателя и QoS (Quality of Service – качество на заявката) параметри. Те установяват минималното необходимо качество на трансмисия и включват стойностите за максимална честотна лента, средна стойност на честотната лента и градиента на нарастване. Ако трафика не отговаря на тези изисквания, клетката може да бъде маркирана като отстранима т.е АТМ комутатора, който в момента обслужва клетката може да я премахне при получаване на задръстване. Ако таблицата с комутациите му съдържа АТМ получателя и този АТМ комутатор може да осигури необходимите QoS , то той изпраща клетката към следващия АТМ комутатор. Когато клетката със заявка достигне получателя, той отговаря със съобщение за съгласие т.е че е приел клетката и че тя благополучно е пристигнала.

Комуникациите при този тип мрежи се базира на обмена на пакети със следните характеристики:

Заглавие (5 bytes) Данни (48 bytes)

При АТМ мрежите магат да се използват два типа виртуални връзки:
  • Виртуален кръг- виртуалния кръг е логическа връзка между две крайни устройства, която се осъществява през комутационна мрежа. Двете устройства си обменят информация като изпращат клетки с данни през логическата верига.
  • Виртуален път- представлява логическа група от логически вериги. Разпознаването на такива групи позволява на АТМ комутаторите да изпълняват операциите общо за веригите в групата, а не поотделно за всяка виртуална верига.
АТМ може да поддържа два типа връзки:
  • Връзки от типа точка до точка т.е две устройства се свързват с виртуална връзка през АТМ комутационно устройство. Такива връзки могат да се използват за еднопосочен или двупосочен трансфер на данни.
  • Връзки от типа точка до много точки т.е едно устройства се свързва посредством виртуална връзка през АТМ комутационно устройство с няколко други устройства. Такива връзки могат да се използват за еднопосочен трансфер на данни.
И двата вида връзки могат да се изпълнят по един от следните начини: с комутируеми виртуални кръгове или постоянни кръгове, където:
  • Комутируеми виртуални кръгове- използват се за редки трансфери на данни. Връзката използва специфичен маршрут, който съществува само до края на сесията;
  • Постоянни кръгове- използват се за чести трансфери, маршрута е постоянен, а клиента плаща само времето на ползване на линията.
АТМ мрежата се характеризира с топология звезда т.е всяко устройство се свързва директно към АТМ комутатор.

АТМ позволява предаването на глас, видео и данни в мрежа със скорост 145 Мврs.

FRM комуникационни мрежи

FRM (Frame Relay) комуникационните мрежи осигуряват бързо комутиране на кадри с различна дължина в цифрови мрежи. Този тип мрежи включват CRC (Cyclic Redundancy Check- циклична проверка с излишък) алгоритъм, който може да определи дали дадена рамка е повредена и не изисква препредаването на кадъра.

FRM мрежите използват постоянни виртуални кръгове, така че пътя между две устройства е предварително определен. Така не се изчислява всеки път най-добрия път (маршрут).

FRM мрежата използва DLCI (Data Link Connection Identifiers- идентификатори на връзката) за идентификацията на даден кръг. Ако даден компютър с означение А трябва да изпрати кадър към друг компютър, означен с D в този кадър предавателя вписва адреса на получателя. Когато кадъра достигне получателя адреса на получателя се изменя в адреса на предавателя, така че получателя да разбере кой е изпратил данните.

Комуникациите при този тип мрежи се базира на обмена на кадри със следните характеристики:

Флаг (8 bits)Адрес (16 bits)Данни (-)FCS (16 bits)Флаг (8 bits)

Флаг- две 8-битови полета, обозначаващи съответно началото и края на кадъра.

Адрес- това е двубайтово поле (1 байт= 8 бита) като първите десет бита, образуват т.н. идентификатор на съединението (ИС). ИС определя логическата връзка, която се мултиплексира във физическия канал. В края на ИС се намира бит за разширен адрес (РА). Ако той е единица, текущият байт е е последния адресен байт. Битът C/R, който се намира след РА, не се използва в момента. Следващите три бита от двубайтовия адрес се използват за контрол на претоварванията в мрежата. Ако битът за явно обявяване на претоварване в права посока е установен в съответния кадър (от мрежата), това означава за приелото кадъра DTE , че е наблюдавано претоварване по пътя на кадъра от източника до приемника. Битът за явно обявявяне на претоварване в обратна посока се установява от мрежата в кадри, предавани в посока, обратна на посоката на кадрите, където е открито претоварване. Идеята за използването на тези два бита е да уведомяват протоколите от по-високо ниво, които от своя страна да извършват управление на потока от данни.

Последният е битът за важност на кадъра и се установява от DTE , за да съобщи на мрежата, че кадърът е по-малко важен от останалите кадри и може да бъде отхвърлен преди другите кадри, ако настъпи липса на ресурси в мрежата. Този бит се установява при претоварване на мрежата.

FCS (Frame Check Sequence)- проверка за достоверност на информацията.

Коментари: