Понятие за цвят

Понятие за цвят. Параметри и характеристики на цвета. Модели на цвета

Възприятието на цвета зависи от физическите свойства на светлината, взаимодействието с веществата и от интерпретацията на зрителната система на човека.
Усещането за цвят е свързано със спектралния състав на попадащия в окото светлинен поток.
Видимият спектър е при дължини на вълните l в обхвата от 400 до 700 nm.
l ≈ 400 nm – виолетов цвят
l ≈ 700 nm – червен цвят
l < 380 nm  ултравиолетови лъчи
l > 760 nm – инфрачервени лъчи
Ако светлинният поток има непрекъснат спектър във видимия обхват – бял цвят.
Ако светлинният поток съдържа електромагнитно трептение с една дължина на вълната – монохроматичен (спектрален, чист) цвят.
Източникът на светлина е ахроматичен, ако наблюдаваната светлина съдържа всички видими дължини на вълните в равни количества.
Ахроматичният източник е бял, а обектите, отразили или погълнали ахроматична светлина – бели, черни и сиви. Бели са обектите, отразили повече от 80 % от светлината на белия източник. Черни са тези, отразили по-малко от 3 %. Останалите обекти са сиви.

Параметри и характеристики на цвета
Цветовете се характеризират със субективни и обективни параметри и субективни (психологически) и обективни (психофизични) характеристики.
На всеки субективен параметър / характеристика съответства обективен параметър / характеристика.

Параметри на цвета
Субективни
Обективни
Цветови тон
Доминираща (преобладаваща) дължина на вълната
Наситеност
Чистота на цвета
Светлост
Яркост
 
Характеристики на цвета

Субективни
Обективни
Цветност
цветови тон + наситеност
доминираща дължина на вълната + чистота на цвета
Цвят
светлост + цветност
яркост + цветност

           Модели на цвета


              хардуерни:
  - адитивен RGB – при излъчващи повърхности (телевизия),
  - субтрактивен CMYK – фотография, кино, цветен печат;

    софтуерни:
   - HSB (HSV),
   - Lab.


   АДИТИВЕН  RGB  МОДЕЛ


   C = B + G
   M = B + R
   Y = R + G
   W = R + G + B

               СУБТРАКТИВЕН  CMYK  МОДЕЛ
    
    
   C = W - R
   M = W - G
   Y = W - B


   HSB  МОДЕЛ

   Hueцветови тон
   H – от 0 до 360°
   Saturation – наситеност
   S – от 0 до 100 %
   Brightness – яркост
   B – от 0 до 100 %


   При В = 0 – черно (независимо от стойностите на H и S)

   При В = 100 и S = 0 – бяло (независимо от стойността на Н)
   При В = 100 и S = 100 – спектрални цветове
   При В = 0 – 100 – ахроматични цветове

   При HSV моделаValueаналогично на В


    Lab  МОДЕЛ
     
   Luminosity – светлост
   a и b  – цветови координати
   L – от 0 за черно до 100 за бяло
   а от зеленикаво (-127) до розово (128)
   b – от синкаво (-127) до жълтеникаво (128)

   Коментари: