Структура на ОС


             Структура на операционна система
 
Елементите на ОС могат да бъдат транзитни и резидентни. Транзитните компоненти се извикват по необходимост, съхраняват се на външен носител (не са често използвани). Резидентната част на ОС, постоянно намираща се в оперативната памет, исторически се нарича ядро. Ядрото включва базовия функционален набор, въз основа на който се строи останалата част на ОС и се осигурява работата на всички програми в системата.

Функциите на ОС се обединяват в няколко групи
  • Управление на процесите – в ОС непрекъснато се създават и унищожават процеси като трябва да има примитиви за създаване и унищожаване на процеси. Всеки процес се представя чрез РСВ. Планировчика (диспечера) на ОС след работа на определен процес, определя кой процес да продължи и какви ресурси да му се отдадат.
  • Процес може да създаде един или няколко процеса.Следващият процес се нарича родител, а създадените процеси потомци.
  • Управление на ресурсите – включва  заемане и освобождаване на обекти (ресурси) за извършване на зададената работа. Като характерно е, че при неудовлетворена заявка за ресурс от даден процес, последния се блокира.
  • Управление на входа и изхода и файловете от данни  - основните операции върху устройствата са съответно: четене, запис и управление. Ядрото трябва да извърши: инициране на входно-изходните операции; обработка на прекъсванията по вход/изход, постъпили от канала (устройството) при завършване на операцията или възникване на грешка.
  • Обработка на прекъсванията -  това са събития, при които се променя редът на изпълнение на командите от процесора. Обработката им става от система за прекъсване и действията обикновено са: запомняне на определено място на характеристиката на прекъсването;запомняне състоянието на прекъснатия процес; определяне на източника на прекъсването и предаване на управлението на съответната програма. Проблемите са: едновременни заявки за прекъсване от няколко източника и тогава се въвежда приоритети в прекъсванията; по време на обработка на прекъсване възникне нова заявка за прекъсване. Прекъсването е апаратно реализирано решение и е хардуерно зависимо.

Коментари: