История на компютърните науки

Компютърните науки и тяхното социално приложение

Joseph Weizenbaum (1976) напомня думите на Джон Дюи "Всеки мислител, формулирайки научни истини, поема определена доза риск, защото никой не може да предвиди какво ще изникне на тяхното място".

Например, паметта вече не се определя като количество факти, които човек може да запомни, а като факти, които човек може да намери.

Weizenbaum също подчертава "компютрите пристигнаха точно навреме. Но навреме за какво? На време, за да съхранят и съхраниха почти цялостно и подпомогнаха стабиризирането на социално-политическите структури, които в противен случай щяха да се нуждаят от цялостно преподновяване и необходимастта да лавират под натиска на обществените изисквания." Авторът смята, че появата на компютъра "имунизира" социалните и политически структури "срещу изключителния натиск за промяна."

Пак според автора, компютрите са направили повече да защитят и предпазят структурите, отколкото да ги променят.

Възможности на компютъра:

Разширяване на възможностите на мозъка /познанието/.

Alan Turing – англииски философ и математик, през 1937 г. предвижда изобретяването на модерна електронно-изчислителна машина. Той я обяснява като логична машина, способва да прави изчисления. Нарича я "универсална машина".

 1. Човешкия мозък има някои ограничения:
  • паметта – според Miller /1956/ - кратковременната памит може да задържи не повече от 7 елемента едновречменно. Следователно, тук е мястото на компютъра, който може да увеличи многократно този капацитет;
  • Математически способности на човека и компютъра.
 2. Ограничения на компютрите: съществуват три основни гледни точки:
  • Dreyfus (1979) – What computers can do: The limits of artificial intelligence – смята, че някои човешки интелектуални умения никога няма да могат да се изпълняват от компютър;
  • Patricia Churchland (1986) – смята, че няма логическа причина компютрите да не могат да изпълняват целия спектър на възможности на мозъка;
  • Според Grant Fiermedal (1986) – през следващите 100-тина години ще сме в състояние да прехвърлим (download) човешкия мозък върху робот.
 3. Възможности на компютъра:
  • В качеството си на организатор - /съхранява информацията/ - подпомага пранирането на времето, мислте, програмата, ураците, срещите, управление на данните и пр.;
  • В качеството си на контрольори – изпълняват контролни функции в транспорта, машиностроенето, електроиндустрията;
  • Като експертни системи - са проектирани да моделират процеса на мислене при експертите, съхраняващи в компютъра цялото акумулирано знание през годините на развитие на ехпертизата.

Според Vitek (1990) по това време в различни области се използват около 200 експертни системи. Не ттрябва да се забравя обаче, че всяка интелигентност, която компютрите демонстрират не е нищо повечеот рутинен процес, резултат на инструкциите, подадени му от човека. Те са толкова компетентни, колкото хората, които са въвели информацията.

"Проверката на резултаттите от работата на компютъра е част от т.нар. компютърна грамотност"

Увеличаване на възможностите на тялото

"Компютърната грамотност не е нищо друго освензнание за това КАК, КОГА и КАКВО могат да направят компютърните технологии, за да зядоволят определени човешки потребности, да подобрят съществуването на хората и да увеличат възможностите им да се спряват с определени проблеми".

И това се отнася както за мозъка, така и за тялото:

 • средство за отдалечен контрол/събиране на материали от други праните/;
 • помощ за хората с увреждания;
 • увеличаване, засилване на човешките способности – използавнето им при мащабни изследвания, изискващи обработка на много данни;
 • Обогатяване на човешкия опит – изследванията показват, че способностите на децата за писане значително са нарастнали при използването на компютър, защото са освободени от принудата да оформят буквите с ръка.

На работното място.

Първи започват да използват компютрите правителствената администрация и корпорациите. Това става за:

 • контрол на данните: досиета на работниците, заплати, счетоводство;
 • стратегии за вземане на решения, базирани на какво/ако анализи;
 • компютърно контролирани автоматизирани процеси;
 • Сега в някои компаниивсички функции са компютъризираниТова се отразява в новия термин "computer integrated manufacturing";
 • За 20% от освободените от работа причината е автоматизация на процесите;
 • В началото на века 80 часа труд на седмиса се е смятало за нормално. Сега седмичната заетост в някои страни е 30 часа.;

"По какъв начин тази промяна в работната заетост повлиява образованието? Справедливо е да се каже, че обществото с най-добри шансове да се съхрани при настъпващите промени ще е това, което дава правото на отворен достъп до продължаващо през целия живот образование за всички свои членове." Компютрите ще са нарастващо важен компонент в тези образоватени възможности. Те никога няма да заместят учителя доколкото детето има нужда от помощта, раководството, грижите и любовта на възрастните. Всъщност, обществото ще се нуждае от повече учители в бъдещето както и че убедеността в значимостта на проблема за съотношението учител-ученик /сега то е 1 : 17 – 1992 г. според Digest of Education Statistics/.

Глобалното село

Характеристики на тази нова реалност:

 • Почти незабавен достъп до най-отдалечените кътчета на земята;
 • Отговорност на всяка нация за положението на всяка друга нация поради нарастващата взаимозависимост на икономиките и политиките им;
 • Бавно, но сигурно, почти незебележимо хомогенизиране в културно отношение както и на националните идентичности причинено от глобалното мултикултурно проникване /напр. Използването на английския език като междуналоден/;
 • Глобализирането на пазара на работна ръка даващ глобални възможности за хората личностно и професионално развити;
 • Ерозирането на бариелите между хората и нациите.

Тофлър твърди, че през последните години преди публикулането на книгата му "Шокът на бъдещето" са се сбъднали повече предвиждания, отколкото през цялостния период на съществуване на човечеството.

Информационното претоварване

Един от резултатите на компютърната революция е информационната експлозия. "Така както малкото знания и информация са опасни, така и не по-малко са опасни многото знания и информация" Волтер по този повод казва "Множеството от книги ни прави невежи."

Следователно, информационното претоварване става реален проблем още през 18 век и то нараства неимоверно с появата на компютрите. Те самите могат да създават информация по пътя на обработка на данните. /Така напр. данните, които една космическа станция обработва за един ден се равнява на книгите в библиотеката на америконския конгрес./

Образованието и информационното общество

Информацията е богатството. Преди 18 век – източник на богатство е била земята. След 18 век – капитала.

Нарастващ процент от работна ръка в нарастващ процент на компаниите получава заплатите си от предзаване, получаване и обработка на данни. Например през 1995 г. в САЩ 80% от работната ръка е заета с информационни процеси.

Компютри, контрол и системи на образование

Като се определя ролята на компютрите в образованието в бъдеще трябва да се отговори на три основни въпроса:

В какво степен компютрите могат да се използват за да контролират процеса на обучение и образование?

Контролът е неотменна част от упрлавлението и качеството, но трябва да има баланс, за да се даде възможност на творчеството. В обучението контролът е фундаментална съставка, имаща отношение към неговия успех. Трябва да се спазма принципа "loose-tight".Работоспособност, резултатност, качество и прогрес – това са целите, чрез които е възможно да се мери степента, до която компютрите могат да се използват за контрола в процеса на обучение.

Каква роля ще играят учителите в училищата, когато ученето е осново компютърно-базирано?

Какви са основните знания и умения на учителя в новите условия:

 • как да управлява учебната среда;
 • как да подбира и прилага подходящи индивидуални стратегии на учене, съответстващи на възрастовите и индивидуални особености на децата;
 • как да мотивира децата;
 • как да подпомага децата със специални нужди;
 • как да създава позитивни и продуктивни междуличностни отношения между децата, дома и училището.

"Учителят е брокер на знанията. Той е посредник между учениците и данните, които те търсят за да задоволят своите информационни потребности".

Ще изчезнат ли училищата във физическия смисъл на думата, когато студентите имат базиран в дома им достъп до системи за учене и обучение?

Дистанционно обучение. Тук прадстои да се намерят отговори на следните въпроси:

 • Как качествата и способностите на учителя ще трябва да се изменят в бъдеще?
 • Дали и как университетите подготвят учителите за тези провмени? Защо именно по този начин?
 • Как вие виждате програмята за подготовка на бъдещи учители?

Етика и компютри. Нахлуването в личния живот /нарушаване на правото на личен живот и анонимност/ и компютрите. Неравенството.

Понятията на етиката се формират колкото от културата, така и от вътрешноточувство за правилно и неправилно, добро и зло. Учителя има важната мисия и отговорната роля да работи върху формирането на етичните норми на поведение.

Защо учителите трябва да дискутират етически и законови норми?

Те изпълняват важни функции за формирането на учениците за живот в информационното общество.

Edmond Burke – ирландски философ от 19 век. "All that is necessary for the triumph of the evil is that good man do nothing" "Всичко, което е необходимо за триумфа на дявола е добрите хора да не правят нищо."

Съществуват два вида зло, които могат да сде свържат с информационното общество:

 • рутинното нахлуване в личния живот и простронство и правото на анонимност;
 • неравенството, което произтича от неравните права на достъп до компютърните технологии.

Нахлуване в личното простронство

Хората трябва да бъдат запознати с това до каква степен техния личен живот сега е обект на публичност и данните за него се съ(храняват и използват на различни равнища и по различни причини. В компютъризираното общество е лесно да се събират /заснемат, копират, записват/ съхраняват и манипулират огромно количество от данни.

Технологичния напредък създава невероятни възможности за шпиониране на личния живот на хората. Някои от тези дейности дори са лигитимни. В наши дни има компании, чията дейност изцяло се състои в събиране и продаване на информация за всичко и за всеки.

Възможно ли е да се контролира инвазията в личностното простронство?

 • като не даваме личните си данни по всякакви поводи;
 • студентите и учениците трябва да се учат как да запазват личното си пространство.

Дезинформация – съзнателно манипулиране на истината. Класическия подход към определяне на дезинформацията е "казвате на истината, нищо освен истината, но....не цялата истина".

Учителите са в идеалната позиция да помогнат в подготовката на бъдещото поколение да не се поддава на машинациите на тези, които искат да контролират техния живот.

Компютърните вируси: програми, които "инфектират компютърните системи като удвояват копията си и се възпроизвеждат чрез залепване върху лигитимни операционни системи и приложен софтуер, с които те влизат в контакт. Те се пренасят от компютър на компютър или индирактно чрез дискети и записи на СД, или директно посредством комуникативната медия независимо дали тя е физическа /кабели/ или сателитна, радио, телефонна и пр. Някои вируси могат да навредят само на софтуера, други и на хардуера.

Компютърните вируси могат да се активизират по различни начини. Наричат ги "time bomb", защото са програмирани да се активират в определено време на определена дата. "Logic bomb" са по-непредвидими, защото стартират, когато определени условия /съвпадения/ в работата на компютъра се изпълнят. Напр. В компютърната памет се съхрани определен обем информация.

Ваксината е програма, която следи за ефекта /появата/ на вируси. Тя предупреждава потребителя, когато такъв вирус може да бъде стартиран.

"Worm" е вирус, създаден да се дуплицира не само от машина на машина, но и в една определена машина, като по този начин запълва цялата й оперативна памет и не оставя място за нищо друго. Най-известния сред тези вируси е създаден от студент от Cornell University , които е изпратен залади това се изобретение в затвора, осъден е да плати 10 000 долара и на 400 обществено полезен труд. Този вирус блокира цялата Интернет Академик Нетуърк , като стига за няколко часа до Сидней. Троянския кон е друг известен вирус, разпространен чрез игре и свободен софтуер.

Една от дейностите на съвременните хакери е т. нар. "trespass" – влизане с взлом. Те се сдобиват с кодовете за достъп и с пасуърда на обществени институции от Bulletin Board Systems и като преминават различни нива на защите на системите влизат в зони на секретна информация. За някои от хакерите мотивацията е във предизвикателството да преборят системата, а не да я разрушат. Други обаче променят данните, крадат или ги повреждат, или пък ги подменят с други. Според Kabay /1992 г./ 75 – 80% от пробивите в сигурността на поверителните данни се осъществява от работниците в самите компании. Това са т.нар. "in-house hacking".

Кражба на пари по Интернет – банките плащат милиарди долари годишно, за да покриват електронните измами.

Защите на компютърните системи – докато компютърните системи са уязвими, хакерите ще правят опити да проникват в тях. Отговорността пада върху дизайнерите на софтуер и мениджърите на мрежите.

Образованието в информационния век

Цели на образованието в информационния век:

Най-конкурентноспособно през 21 век ще бъде това общество, което ще осъзнае целта за осигуряване на високо качествено перманентно образование за всички свои граждани. Цената, която ще бъде платена от общества, които няма да осъзнаят тази цел и няма да се стремят да я реализират ще бъде разрушителна.

Образованието е ключ, който може да отвори много врати:

 • То подготвя личността да се справя успешно в един работещ свят, където ръчния труд все повече отстъпва място на интелектуални умения като комуникация и способности за решаване на проблеми;
 • Образованието дава на човека умения за използването на средства за достъп и асимилиране, разбране на информацията;
 • То дава умения за самоусъвършенстване и самообразование, което подпомага разширяване на интересите, придобиване на нови умения и възможности за перманентно учене /учене през целия живот/.

По ирония на съдбата обаче, докато ¾ от завършилите средно образование в САЩ през 1950 г. отиват в колеж, докато през 1996 г. този процент е едва 50%.

Петте компетентности на съвременната работна сила

Задължението на училищата да подготвят учениците/студентите да функционират успешно в информационния век е подчертано в доклада на Отделя за работната ръка и оценка на необходимите умения на правителството на САЩ от 1991 г. Доклада определя "пет компетентности, които лежат в сърцето на високата работоспособност в наши дни". На тези компетентности се гледа като на най-съществените в подготовката на учениците и студентите, както и за бъдещото образование като цяло.

 1. Ефективния работник може продуктивно да използва ресурсите – той знае как да си разпределя времето, парите, материалите, пространството и състава.
 2. Той продуктивно използва уменията за общуване – знае как да работи в екип, да учи другите, да обслужва клиентите/потребителите, , да ръководи, да преговаря, както и да работи добре с хора с различен културен бекграунд.
 3. Може да използва информацията – знае как да придобива и оценява данните, да организира и поддържа фаилове, да интерпретира и разминя данни, и да използва компютрите за обработка на информацията.
 4. Да използва системите- да разбира социалните, организационни и технологични системи, да контролира и корегира представянето си, да проектира или подобрява системите.
 5. Да използва технологиите – да знае как да подбира тепника и средства, да ги прилагаза решаването на определени задачи, да отстранява иле преодолява трудностите.

Основни умения, изискващи се от съвременния работник

Уменията, описани в същия доклад са следните:

 • основни умения- четене, писане, аритметика и математика, говорени и слушане;
 • мисловни учения – способности да мислят творчески, да решават проблеми, да вземат решения, умствено да визуализират ситуации и решения към проблеми, знания как за учат и способности да мислят;
 • личностни качества – лична отговорност, самоуважение, способност за социализация, , самоуправление и интегралност.

Коментари: