Цикъл и свръхцикъл


Цикъл и свръхцикъл
Разговорните и сигнални канали се подреждат в т.нар. цикъл (рамка), като са предвидени и временни интервали за сигнал за циклова синхронизация и служебни цели. В основата на цикъла е т.нар. канален интервал, състоящ се от 8 бита, всеки с продължителност 0,488 ms. Един цикъл се състои от 32 канални интервала, номерирани от 0 до 31. В канални интервали 0 и 16 се разполага служебна информация (0-левия ВИ във всеки четен цикъл се заема от 7- битова комбинация наречена синхрокод, а всеки нечетен се заема от байт, чиито битове имат строго регламентирано съдържание), а в останалите са разположени осемте бита, получени от импулсно-кодово модулираните сигнали на всеки един от тридесетте разговорни канали. Последователност от 16 цикъла образува т.нар. “свръхцикъл”. Тои се състои от 16 броя цикли, при което Т=2*10/\-3 sec. Битове Д1-Д4 съдържат комбинация 0000. Битове Д5,Д7,Д8 се използват за управление на национал. мрежи. Д6 служи за указване на насрещната станция. В един свръхцикъл се предават 4096 бита започващи с 0000.

Честотен план на ОВГ- обединява 60 броя т.ф.к. с ниска честота която се изгражда от 5 броя ОПГ.Честотната лента е от 312 до 552 кхц. Ширината на лентата е 240 кхц. Защитна лента е 900хц.

Коментари: