TOKEN RING и FDDI локални мрежи

TOKEN RING и FDDI локални мрежи

Локални компютърни мрежи TOKEN RING. Общи принципи, видове рамки и структури на същите.

TOKEN RING локални мрежи се различават коренно от ETHERNET мрежите. Основно различие е метода за достъп, който в TOKEN RING е централизиран. TOKEN RING има твърдо управление на достъпа. Конфликти тук не съществуват. Работи много устойчиво и има рередица други качества. Използва се там, където се изисква сигурност. Недостатък – сложност.

Методът за достъп до обща преносна среда е централизиран. Използва се служебна токен рамка. Тя е малка (3 октета) и предоставя правото на достъп. Само устройство, което е получило токен рамка има право да предава. Токен рамката обикаля последователно всяко устройство в мрежата и последователно им предоставя правото на достъп. Тъй като има само 1 рамка, която циркулира, тук няма колизии.

Контрол на достъпа – функции до обща преносна среда.

Полето на токена е в състояние 0 когато има АМ (Active Monitor) – пуска нови токени;

Базова рамка data frame inf рамка се използва когато обмена на данни е в токен ринг мрежа. Базовата рамка е близка до тази на Етернет. Има минимално преобрзуване между различни по тип мрежи. Използва се LLC Data Frame. LLC рамката за данни се получава възосновата на базовата рамка като се добават хедъри LLC;

Рамки за управление – MAC frame – съществуват 20 типа МАС рамки. Осигуряват функции по управлението: управление на грешките в ринга, управление на сървъра даващ информация за конфигурацията на мрежата;

Рамка за тест на ринга има задачата да осъщести тестването на отделните мрежови устроиства в ринга. За инициализация на ринга се съпсоставят всички данни за инициализация на ринга;

Изчистваща рамка за изчистване на ринга. Тя унищожава всички данни от инициализацията, след което се пуска друга с нова инициализираща рамка;

Токен рамка– достъп на всички WS до работната среда;

Abort frame – запълваща рамка. Предава се, когато в ринга не се предава токен или полезна информация, за да се подържа тактова синхронизация. Тя е пседвослучайна последица от 0 и 1.

Основни елементи на токен ринг мрежата – server, hub, кабел, NIC, bridge, switch.

Към TOKEN RING могат да се включат по стандарт до 250 WS. Почити автоматизирани са, но са много сложни.

Локални мрежи FDDI

FDDI е устойчива и надеждна мрежова технология. Предоставя възможност за работа с високи скорости преди всичко с оптични кабели (UTP cat. 5). Мрежите FDDI осигуряват скорост на предаване 100Mbit/s. Работи в дуплексен режим. Общата дължина на мрежата по стандарт е 200км. Метода за достъп до преносната среда се осъществява чрез CSMA/CD. Токен е главния режим, CSMA/CD е второстепенен.

FDDI се изграждат с 2 пръстена. По първия се предава токена, а другия се използва за двупосочно предаване при установяване на връзка. Токена се превръща в хедър, който се трансформира в информационна рамка. Получателя не дава отговор веднага. Подателя веднага освобождава токен да циркулира. Това отличава FDDI от TOKEN RING. Когато токена отиде в В се изпраща отговор, ако е отрицателен, тогава А запомня това положение и ще го предаде наново. Основен метот за достъпе чрез служебна рамка токен.

Различия между FDDI и TOKEN RING:
  • по-висика скорост;
  • 2 кръга с цел организиране на дуплексен режим;
  • алгоритъм за бързо освобождаване на токена.
Функционални компоненти на FDDI мрежа:

МАС – контол на достъпа до преносната среда, горния подслой на слой 2 на ОSI модела следи за обменето на служебна рамка. Това подниво работи с рамки. Организира МАС адресите и повишава достоверността;

PHY – протокол на физичния слой – протокол от горния подслой на физично ниво. Позволява от потока данни да се формира подходящ формат за предаване. Изпозлва се 4/5 принцип. Реализира и синхронизирането между отделните устроиства в ринга;

PMD – Най-долния слой на FDDI архитектурата. Определя тона на конектора. Следи за количеството на грешките. Предвиждат се следните зависими компоненти на преносната среда: многомодов кабел 62,5/125μm, едномодов 6,5 μm до 60км. UTP cat. 5 – do 100m;

STM – слой за управление на WS и ринга – той не е в йерархията на ОСИ, но е свързан с управляването на мрежата. Обхваща всички протоколи за управление на рамките и на самия ринг.

FDDI мрежите се основават на стабилна и сигурна технология за високо скоростен обмен на рамки. Няма конфликти, интелигентни, гъвкави, но имат сложно програмно осгуряване и висока цена. Използват се преди всичко за организиране на гръбнак (опорна мрежа), за преход от нискоскоростни LAN мрежи към високоскоростни и за обединение на различни поколения мрежи.

Коментари: