Технологии за ВХОД и ИЗХОД

Технологии за ВХОД и ИЗХОД

Входящите и изходящите устройства правят възможно хората да общуват с компютъра. Входящите устройства превръщат данните, програмите и образите във вид, който може да бъде обработен от компютъра. След като компютъра ги обработи, изходящите устройства превръщат резултатите от обработката във вид, който ги прави разбираеми и използваеми от хората. Скоростта, капацитета и достъпността на ползване на входящите и изходящите устройства имат пряко отношение към полезността на компютъра и ролята му в решаване на проблеми. Но тези показатели могат да се различават силно от същите показатели на компютърния процесор, например. Например при много мощен компютър може да се използва слабо скоростен принтер и т.н.

Архитектурни особености на съвременните микропроцесори

Архитектурни особености на съвременните микропроцесори.

Технологично микропроцесорът (МП) като процесор с универсални функции се изгражда с една или няколко големи интегрални схеми (ГИС) и представлява функционално завършено устройство с фиксиран интерфейс. Микропроцесорът е предназначен да изпълнява програми, намиращи се в оперативната памет (ОП) на компютърната система (КС), които определят проблемната му ориентация. Главните особености на микропроцесорите са: малък обем, висока надеждност, малка консумирана мощност, ниска цена. Всичко това, съчетано с универсалните му функции, позволява изграждане на големи системи с програмно управление.

Управление на достъпа до мобилната клетъчна мрежа

Управление на достъпа до мобилната клетъчна мрежа

В мобилните мрежи съществува проблема за едновременното участие на много абонати (multiple access) в ограничения честотен участък, предоставен на оператора на мобилните връзки.

Когато мрежата е фиксирана, а терминалът има точка на достъп в нея, достъпът не е проблематичен.

Когато терминалите са свързани паралелно на линията, както е в LAN-мрежи от типа Ethernet, за управление на достъпа до преносната среда са разработени специални методи. Могат ли тези цели да се използват същите методи, когато се касае за безпроводна комуникация?

FTP протокол - TFTP и SFTP

FTP протокол

Протоколът FTP (File Transfer Protocol) се използва за предаване на файлове между персонални компютри, използващи различни операционни системи. Разработен по модела "клиент – сървър", реализира се между два приложни процеса: единият е обслужващ (FTP - сървър), а другият е негов клиент (FTP – клиент). Обикновено данните се предават от FTP – сървъра към FTP – клиента. Обратното предаване не винаги е позволено.

За да се реализира FTP се изисква идентификатор и парола. Повечето сървъри поддържат "анонимен FTP", но само до свободни, достъпни директории. Ако в този случай се получи изискване за "Login", потребителят въвежда "guest" или "anonymous", а вместо парола, своя E – mail.

Администриране на мрежи

Администриране на мрежите

Целта на администрирането (управлението) на мрежата е да осигури нейната ефективна и надеждна работа. Администрирането трябва да осигури на администраторите възможност да планират, организират, управляват и регистрират процесите, протичащи в мрежата, като при това се осигури и защитата на информацията. Управляваните обекти са сървъри, приложен софтуер, маршрутизатори и др.. В международния стандарт ISO са препоръчани следните видове администриране на компютърните мрежи:

  • Администриране на локализирането, коригирането и възстановяването на грешките;
  • Администриране на ресурсите на мрежата;
  • Администриране на конфигурирането на мрежата и потребителските акаунти;
  • Администриране на ефективността на мрежата;
  • Администриране на защитата на информацията.